Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018r. W Unii Europejskiej stosowane są nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego RODO). Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzanie o ochronie danych – RODO).

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łupkach informuje że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łupkach, Łupki 22, 59-610 Wleń. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w zakresie tylko niezbędnym w celu realizacji umów, wystawiania faktur, realizacji zamówień, oraz obowiązku meldunkowego.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łupkach działa na zasadach przepisów prawa oświatowego, określonego w statucie. Jest publiczną placówką oświatową realizującą zadania edukacyjne, wychowawcze, sportowo – rekreacyjne, oraz z zakresu krajoznastwa i turystyki. Podstawą prawną działania SSM w Łupkach jest:
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013,poz.2572, z późn. zm.)
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. (Dz. U . z 2005r. Nr 52. poz. 466) w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych warunku pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci i młodzieży w tych placówkach (Dz. U.2011 r. , nr 109, poz.631)
– oraz innych aktów wykonawczych do w/w ustaw

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, oraz ich wykorzystania można kontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: sz.schronisko.m@wp.pl

2. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łupkach:
– Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy schroniska.
– Dane osobowe nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.
– Nie są gromadzone żadne „dane wrażliwe”.
– Dane do meldunku osób nocujących obejmują tylko : imię , nazwisko, seria dowodu lub legitymacji szkolnej, adres zameldowania. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom.
– Dane klientów, kontrahentów, gromadzone są przez SSM, (na podstawie
zgody), takie jak: Imię i nazwisko, adres zameldowania, telefon kontaktowy lub adres email.

Danych takich nie udostępnia się żadnemu innemu podmiotowi.
– Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łupkach dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, przestrzegając zasad:
– legalności (dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa)
– celowości ( dane będą zbierane tylko niezbędne informacje, zgodnych z prawem celów i niepoddawaniu dalszemu przetwarzaniu)
– merytorycznej poprawności (dane będą merytorycznie poprawne i aktualne)
– ograniczenia czasowego (dane dotyczące identyfikacji osób, których dotyczą, nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania)

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łupkach zobowiązuje się do:
– spełnienia wobec osób, których dane dotyczą, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 24 (gdy zbierane są bezpośrednio od osób) lub w art. 25 ustawy (gdy dane są zbierane z innych źródeł)
– zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, tak aby: nie były udostępniane osobom nieupoważnionym, zabrane przez osobę nieuprawnioną, a także były zabezpieczane przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.